نمایش یک نتیجه

هیتر گازی،مدل 525

14,850,000 تومان
  • مجهز به فن آکسیال با راندمان باال و صدای کم جهت توزیع هوای گرم
  • مجهـز بـه ترموسـتات جهـت تنظیـم دمـای مبدل و کنتـــرل بـــاد گـــرم و مصـــرف کمتـــر
  • مجهـــز بـــه کاربراتـــور الکتریکـــی بـــرای روشـــن و خامـــوش شـــدن خـــودکار هیتـــر
  • مبـدل حرارتـی بـا رنـگ نسـوز آلومینیومـی مقـاوم بـــه حـــرارت بـــاال
  • اشغال فضای کمتر نسبت به فن کویل و شوفاژ
  • مجهز به فیوز ایمنی